Small Sudarshan Salagram

Salagram
Salagram in Telugu సాలగ్రామం
Salagram in Tamil சாலிக்கிராம

Small Sudarshana Salagramam Single Piece Rs. 2500/-This Product is available on cash on delivery (COD). If you are interested call +919840259871 or +914424837505 and give your name, address with pincode, phone number and the product will be sent to you through Vpp Post. You could pay the amount to your area postman and receive the product. – Free Delivery, No Extra Charges, No Hidden Costs. *Picture shown may vary from original.
Shila, (शिला in Devanagari, śila in IAST refers to a Vaishnava (Hindu) aniconic representation of Vishnu, in the form of a spherical, usually black-coloured fossil found in the sacred river Gandaki.[1] [2] They are more often referred to as Shaligram Shilas, with Shila being the shortened version. The word Shila translates simply to 'stone' and Shaligram is a less well-known name of Vishnu. The origin of the name is traced to a remote village in Nepal where Vishnu is known by the name of Shaligraman. Shaligram in Hinduism is also known as Salagrama. The name Salagrama refers to the name of the village on the bank of Gandaki where the holy stones are picked up. The name is derived from the hut (sala) of the sage Salankayana, who beheld the form of Vishnu in a tree outside his hut (cf. Varaha-purana). This hut was on the banks of the Gandaki, and it was in that particular spot that these sacred stones were found in abundance. The stones were therefore called Salagrama.
The episode relates to Varaha Purana which says that once there was a sage by the name Shalankayana, who was performing austerities and devotional meditation in many holy places with the view to gain a great devotee of Lord Vihsnu as his son. He visited the sacred tirtha (holy place) of Muktinatha in present day Northern Nepal, high in the Himalayas, and took his bath in the icy waters of the Kali Gantaki at the back of Annapurna mountain. Extremely tired from his climb in the high altitude, he finally took rest under a sala tree. Fast asleep on the eastern side of the tree, he didn't notice that the Lord Krishna had come and stood before him. Then by the Lord's mercy the sage awoke and saw his Lord standing there and immediately propitiated him with melodious Vedic mantras. The Lord then fulfilled the desire of the sage and gave him a son on the spot, and being pleased with his devotional attitude, gave another boon. Krishna informed that from that day (the dwadasi in the sukla paksa of the month of Vaisaka) He would eternally stay on the area of that mountain in the form of the Salagrama stone. Actually there was no sala tree there at that time - it was a special self-manifesting mercy incarnation of the Lord appearing for His devotee. So in the same way, the Lord continued to tell the sage that in the self-manifesting form of the Salagrama Shila, He will reside there, and the devotees can take Him in this form and worship Him, and He will reciprocate their love in that way. This is confirmed in the Mahabharata (Vana Parva Ch 84, 123-125), where it is said the name Salagram is given to Lord Vishnu who resides in the Salagrama at the Salagram Tirtha.
Although Hinduism is commonly represented by such anthropomorphic religious murtis, aniconism is equally represented with such abstract symbols of God such as the saligrama.[3] Furthermore, Hindus have found it easier to focus on anthropomorphic icons, as Lord Krishna said in the Bhagavad Gita, Chapter 12, Verse 5,
It is much more difficult to focus on God as the unmanifested than God with form, due to human beings having the need to perceive via the senses.

The Shilas (Ammonite fossils) are worshipped as manifestations of Vishnu Himself, identifiable from other stones by special markings, believed to resemble Vishnu's paraphernalia such as mace, conch, lotus and disc (chakra). Narasimhadeva, Varahadeva and Vamanadeva are popular forms of worship. They are either black, red, or mixed in colour and are usually kept closed in a box and are only brought out for daily worship (puja). The Shilas are usually hereditary and are passed down through many generations, never being purchased or sold.
According to Vaishnava belief, the worshipper of a Shaligram Shila must adhere to strict rules, such as not touching the shaligrama without bathing, never placing the shaligrama on the ground, eating only prasad, and not indulging in bad practices. In most Vaishnava temples the main deity is usually decorated with a 'garland' mala, specifically an Akshamala, of 108 Saligrama Shilas.
Legend of Salagram - Tulsi, also known as Holy Basil is closely associated with the origins of Shila worship.Once in anger Sarasvati cursed Lakshmi. Sarasvati's curse changed Lakshmi into a tulsi plant and forced her to live on earth forever. Vishnu, however, intervened and modified the curse, saying that Lakshmi would remain on earth as tulasi until the river Gandaki flowed from her body. In the meantime, He would wait by the riverside in the form of a stone to take her back to His abode. This stone was the shaligram shila, which thus remained on earth as a representative of Vishnu. The shila deities and the tulsi plant are thus always worshipped together as Vishnu and Lakshmi.
History of Salagram - Historically, the use of shaligrama (or salagrama) shilas in worship can be traced to the time of Adi Shankara through the latter's works. Specifically, his commentary to the verse 1.6.1 in Taittiriya Upanishad [5][6] and his commentary to the verse 1.3.14 of the Brahma Sutras suggest that the use of Saligrama in the worship of Vishnu has been a well-known Hindu practice.
The largest and heaviest shaligrama can be seen at the Jagannath Temple, dedicated to Vishnu, at Puri in Orissa. The main ISKCON temple in Scotland, called 'Karuna Bhavan' is famous for housing the largest number of Shaligram Shilas outside of India.
Puranic quotes on Shalagram
With Keshava in the form of Salagrama shila reside all the devatas, asuaras, yaksas and the fourteen worlds.--- Padma Purana
The Lord resides in many places in which he may be worshipped, but of all the places Salagrama is the best.---Garuda Purana
Any person who has seen Salagram Shila, paid obeisances to Him, bathed and worshipped Him, has achieved the results of performing ten million sacrifices and giving ten million cows in charity.--- Skanda Purana – Hari-bhakti-vilas
“Any shila from the place of shalagrams can never be inauspicious though cracked, chipped, split in two though still in one piece, or even broken asunder.”--- Brahm Puran
“Merely by touching a shalagrama one becomes freed from the sins of millions of births, so what to speak of worshiping Him! By Shalagrama puja one gains the association of Lord Hari.”--- Gautamiya Tantr
“Shalagramas do not require installation ceremony. When one begins the worship of shalagrama, however he should start with elaborate puja using all articles. The worship of shalagrama is the best form of worship, better than the worship of the sun.”--- Skand Puran
"Devotees should take the charanamrita mixed with Tulasi leaves from the shalagrama in their hand and sip it, sprinkling the balance on their heads.“---Gautamiya Tantr
“All those holy rivers awarding moksha, such as the Ganga, Godavari and others, reside in the caranamrita (bath water) of shalagrama.”--- Padm Puran
“Shalagrama should not be placed on the earth or ground and worshiped.”---Sammohan Tantr
“In puja of shalagrama it is unnecessary to call the Lord for worship or request Him to return His abode upon completion.”--- Bhagavata Purana
“It is impossible to fully explain the importance of Tulsi leaves (Holy Basil) in the worship of shalagrama, as Tulsi is the most beloved consort of Hari in the form of shalagrama.”--- Brihan-naradiya Purana
“He who takes the charanamrita of shalagrama destroys all sinful reactions at their roots, even the killing of a brahmana.”--- Skand Puran
“By taking the remnants of foodstuffs offered to shalagrama, one will get the result of performing many sacrifices.”--- Skand Puran
"One who has dranked the water that bathes a Shaligram at least once in life time won't have to suck his mother's breast for the second time. He has attained Moksha (liberation)" --- Skanda puran
Benefits - The marks made by the shell of the ammonite give a Shaligram its characteristic appearance, with the pattern often resembling and representing the 'Sudarshan Chakra' or the discus with a sharp-toothed edge which rests on the index finger of Lord Vishnu. Shaligram stones come in dfferent colors such as red, blue, yellow, green and black. Of these, the yellow, blue and black varieties are considered more sacred. The yellow and golden-colored Shaligrams are considered most auspicious and are believed to bestow great wealth and prosperity on its worshippers. Some Tips and Importance of Shaligram Shila's are given below:
1.Worship Shree Shaligram for six values of life:Righteous living, Wealth, Protection, good health, pleasures and Spiritual .
2.The Shaligram is the most sacred stone worshipped by the Vaishnavas and is used to worship Vishnu in an abstract form i.e., God without form as a 'Saligrama'. The use of the Shaligram is similar to the use of 'Lingam' as abstract symbol of Lord Shiva.The Shaligram is found in river Gandaki near Muktinath in Nepal.
3.There are numerous popular beliefs concerning salagrama. Salagrama alongside Tulasi leaves and conch (samkha), placed in one plate is regarded as most meritorious.
4.Any religious observance, gift, consecration, obsequies, and worship should preferably be done in association with a salagrama.
5.Regarding the obsequies or the last rites (sraddha), it is usual to conduct such ceremonies in front of a salagrama. For that would ensure the departed spirit reaching Vishnu’s abode directly: and subsequent death ceremonies would become unnecessary.
6.When the dying person is made to sip a little of the water in which the salagrama-stone is bathed, he will be freed from all sins, and will reach the heavenly abode of Vishnu. And death itself when it occurs in the presence of a salagrama-stone will pave the way for Vishnu’s realm, for Vishnu is present in that stone.
7.The rites of expiation of sins (prayaschitta) becomes effective more by drinking the water in which these stones are washed than by gifts or fasting or by observances of various kinds.
8.In times of solar or lunar eclipse, whatever ritual is undertaken becomes all the more effective when done in front of a salagrama-stone so says Hemadri.
9.It was practice in the olden days to ask the witness to hold a salagrama in hand while testifying in a court of law; if he uttered utter falsehood, he was believed to suffer immensely and long as a punishment.
10.Merely looking at a salagrama stone would wash away the sins of the beholder, even as the mere sight of a lion would make the antelopes run for their lives in the forest.
Configurations of A shaligrama - which has the marks of a shankha, Chakra, gada and padma arranged in a particular order - is worshiped as Keshava. With the change in the order of the four symbols, the name of the shaligrama stone is also different and the images of such deities also have similar setting of the four symbols. The various orders and names are given for the twenty four permutations. These are well known names, which are the different names by which Lord Vishnu is known in the Hindu pantheon. The various versions of the saligrama shilas or stones vis-a-vis the order of the four symbols are:
·         Shanka, chakra, gada and padma - Keshava
·         Padma, gada, chakra, shanka - Narayana
·         Chakra, shanka, padma and gada - Madhava
·         Gada, Padma, Shanka and Chakra - Govinda
·         Padma, shanka, chakra and gada – Vishnu
·         Shanka, padma, gada, chakra – Madusudhana
·         Gada, chakra, shanka and padma – Trivikrama
·         Chakra, gada, padma, shanka - Vamana
·         Chakra, padma, shanka, gada - Shridhara
·         Padma, gada, shanka, charka - Hrishikesh
·         Padma, chakra,gada, shanka - Padmanabha
·         Shanka, chakra, gada, padma - Damodara
·         Chakra, shanka, gada, padma - Sankarshana
·         Shanka, chakra, padma, gada - Pradyumna
·         Gada, shanka, padma, charka - Aniruddha
·         Padma, shanka, gada, chakra - Purushottama
·         Gadha, shanka, chakra, padma - Adhokshaja
·         Padma, gada, shanka, charka - Narasimha
·         Padma, chakra, shanka, gada – Achyuta
·         Shanka, chakra, padma, gada - Janardana
·         Gada, padma, shanka, chakra - Upendra
·         Chakra, padma, gada and shanka – Hari
·         Gada, padma, chakra and shanka - Krishna
·         Shanka, charka, padma, gada – Vasudeva

Benefits and importance of Salagram sila Worship found in Gandaki river,Nepal.
Salagram is found in Gandaki river Nepal which is particular type of mainly Black stone.Its origination place is also like wise of Sankha,Moti or Gomati Chakra which are Aquatic State. Salagram is holy and Powerful stone in universe in Form of Murti(Sila or Statue) so while installing it is not needed more pran pratistha beacause salagram is lord hari himself.Salagram is lord Vishnu pattern like wise Linga is pattern of lord shiva. Mostly Sri Salagram shila is black in its color and smooth in natures. Salagram is worshipped worldwide by hindu ,mostly Vaisnava and  lord vishnu devotees. Keeping Salagram in house is similar and Equals to offering respect to lord vishnu.If we keep Tulsi(Holy Basil) and Salagram together it will not create poverty, money problem ,uhappiness,fearness,illusion in that house .Any Diseases insects will not enter in that home.
In Sri Vaisnava Sampradaya,  Salagram sila had huge respect and important. In Appearance day of lord vishnu Avatar  like Rama nawami,Krishna Janmastami Salagram Stone is worshipped as cute small lord vishnu(Ram krishna). Salagram ritual Puja,worship,hawan,yagna,sloka,mantra,Ritual chanting and Bath with Ganga holy water along Panchamrit snan is done in this auspicious day every year.Panchamrit snan is also known as Five auspicious substance Combintion Holy Bath. The five Substance are Ghee,Sugar,Honey,Curd and milk. Salagram is worshipped daily with abhiseckham to please god vishnu.
In Hindu Script 'Padma Puran' lord Shiva himself Said that- " My 1000 Linga worship attains which holy and godly is attained if any one will see(darshan)  single Salagram”
Salagram is also found along with lord vishnu chakra.It is found with one chakra( 1 circle marks),Some Salagram with two chakra ,three chakra to unlimited beautiful chakra marks(Circle mark). Each Chakra is described as different name and form of lord vishnu.Unlimited chakra is Described as Lord vishnu Anantha(uncountables chakra/Anantha Narayan).One chakra is described as Sudarshana salagram like wise for rest number of salagram denotes lord vishnu each name whose all name is described in hindu religious Script Vishnu Puran.Salagram is also found with marks and appearance with Sankha(Conch),Gadha ,hole,big,small size,round,oval ,different colours like red,yellow,mostly black etc.
Importance of Salagram silas - Salagrama Worship
1 - Salagram sila stone is lord vishnu himself. There is residential of Goddess lakshmi,Saraswati,Ganesh and all god in that house where salagram is kept and worshipped.
2 - Worship of Salagram stone wash away all sin of past and Present .One will attain Boon of 1000 Cow donation to Brahmin if someone worship salagram in house. Those bless worshipper is always near to lord narayana.
3- Lord vishnu bless with Boon and benefits of Wealth,Good Health,Spirtuality,Good Karma and happiness if someone worshipped salagram daily with Remembering lord vishnu with different name of lord vishnu,Chanting lord vishnu with Various Mantras,offering incense,Diya(pure oil light) Daily etc.
4 - God vishnu is easily pleased if someone offer tulasi leaves to salagram in worship of Salagram sila.Salagram is kept near by of tulasi plant. Every Year tulasi salagram marriage(vivah) ceremony is also celibrated in month of Kartik(hinu month).
5 - Devotee of Salagrama sila is not Caught by Yama Duta(Servant of god yamraj,god of hell) . One will attains Baikuntha dham(home of lord vishnu) and Holy place after Salvation(mukti or freedom). One will attains mukti so Salagram sila is also known as Muktinath Salagram.Lord Vishnu (Muktinath ) provide freedom from trouble to every Jiva.
6 - Salagram sila must be worshipped daily. While worshipping Salagram, Mainly Salagram is worshipped by offering panchamrit snan five substance combination) ,Pure water,Tulasi water Daily.One can bath(snan) Salagram by Panchamrit ,pure water or tulasi water daily.
7 - The some of the name of Lord vishnu Salagram are - Santhan gopal.Laddu gopal Salagram,Hayagriva salagram,Krishna salagram,Kurma Salagram.Narasimha dev Salagram,Sudarshan salagram,Kurma salagram,Varaha Salagram,Baman Salagram.Kalkin Salagram,Budh salagram,Mastya salagram,Padmanabh salagram,parshuram salagram etc..Many incountables form and name of lord vishnu.
8 - Some of the importance Mantra(the words to please god) in Salagram sila worship are as follows -
- om shree balgopalaya namah
- om shree damodaraya namah
- om shree keshavaya namah
- Om shree Anantaya namah
- om shree madhavya namah
- Om shree Gandaki nayakaya namah
- Om namo narayana namah
- Om namo Vagvate basudevaya namah
- Hare krishna Hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare
- Om shree Mukti Chetra Govindaya Namah.
- Om Shree Salagram sila Rupaya Namah
- Om shree Shiva Stutaya Namah
- Om shree Keshavaya Namah.
Salagram Stuti - Karpur ra gauram Karuna vataram,sansar aa saram bhujdendra haram,Sada basantam hirdaya ra binde bhavam bhawani sahitam navami.
9 - Upon bathing salagram with water everyday, one can be erased off all the sins even the severe ones like Bramahatya, meaning killing of Brahmins and furthermore. By drinking the bathed water of Salagram a person can attain physical, spiritual and mental gain. Such practice also releases a person from fear of death and assists in attaining eternal immortality. Even a damaged salagram can evoke its divine power for the welfare of mankind. It is believed that just by chanting salagram mantra washed away all the sins.
10 - About Origination of Salagram in Vedic scripture like Vishnu Purana had mentioned that the details mythology regarding the origin of salagram. In the ancient times of gods and goddesses, a severe battle took place between Lord Shiva and demon Jalandhar , the battle continued for several days neither showing any signs of wining the battle due to power of demon jalandhar wife Brinda.God shiva requested lord vishnu for help .In one side great battle was running between demon and lord shiva and in other side side at a time lord vishnu took duplicate form of jalandhar and went to jalandhar wife ;vrunda' home.Finally god vishnu cheased chasity of Jalandhar wife women 'Vrunda' in duplicate form of Jalandhar. After cheasing Vrunda Pratibrata dharma power lord Shiva killed jalandhar in battle. Vrunda became very angry with lord vishnu and gave Curse to be stone,grass and tree. Lord vishnu went earth to be stone(salagram),holy grass( kush) and tree as holy tree Peepal. From that time kush,salagram,peepal is worshipped in every home as lord vishnu. Without kush and Salagram every worship and puja of lord vishnu is incomplete.Peepal trees must be worshipped in every saturday and offered water.
     1)  SB 7.14.29 P               Ideal Family Life  
In the temple there must be the Deity of the Lord, and the
Lord should be worshiped by the devotees. This combination of the
devotees and the Deity creates a first-class transcendental place.
   Aside from this, if a grhastha devotee worships the salagrama-sila,
or the form of the Deity at home, his home also becomes a very great
place. It was therefore customary for members of the three higher
classes--namely the brahmanas, ksatriyas and vaisyas--to worship the
salagrama-sila, or a small Deity of Radha-Krsna or Sita-Rama in each
and every home. This made everything auspicious. But now they have
given up the Deity worship. Men have become modernized and are
consequently indulging in all sorts of sinful activities, and
therefore they are extremely unhappy.
       2) Adi 13.86     The Advent of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu  
Especially in every brahmana's house there must be a salagrama-sila
to be worshiped by the brahmana family. This system is still current.
People who are brahmana by caste, who are born in a brahmana family,
must worship the salagrama-sila. Unfortunately, with the progress of
Kali-yuga, the so-called brahmanas, although very proud of taking
birth in brahmana families, no longer worship the salagrama-sila. But
actually it has been a custom since time immemorial that a person born
in a brahmana family must worship the salagrama-sila in all
circumstances. In our Krsna consciousness society, some of the members
are very anxious to introduce the salagrama-sila, but we have
purposely refrained from introducing it because most of the members of
the Krsna consciousness movement do not originally come from families
of the brahmana caste. After some time, when we find that they are
actually situated strictly in the line of brahminical behavior, this
salagrama-sila will be introduced.
      3) Adi 7.45            Lord Caitanya in Five Features    
There are many Vaisnava families in Bengal whose members, although
not actually born brahmanas, act as acaryas by initiating disciples
and offering the sacred thread as enjoined in the Vaisnava tantras.
For example, in the families of Thakura Raghunandana Acarya, Thakura
Krsnadasa, Navani Hoda and Rasikananda-deva (a disciple of Syamananda
Prabhu), the sacred thread ceremony is performed, as it is for the
caste Gosvamis, and this system has continued for the past three to
four hundred years. Accepting disciples born in brahmana families,
they are bona fide spiritual masters who have the facility to worship
the salagrama-sila, which is worshiped with the Deity. As of this
writing, salagrama-sila worship has not yet been introduced in our
Krsna consciousness movement, but soon it will be introduced in all
our temples as an essential function of arcana-marga (Deity worship).
SOME OF THE BENEFITS OF SALAGRAM SILA WORSHIP
·         Wherever Salagrama sila and Dwarka Silas sit together, Mukti also resides .
·         Where both Salagram and Dwarka silas sit together all classes of opulence increase unlimitedly.
·         Whoever touches a salagrama sila, adorned with chakras  becomes free from all sins.
·         Any sila, although broken, cracked, split or broken asunder, is never inauspicious.
·         Both Laxsmi Devi and Lord Narayana reside in salagrama silas.
·         Varaha Dev Salagram gives material enjoyment and mukti.
·         Sudarshan Chakra Sila satisfies the aspirations of His devotees.
·         Sesa Ananta Sila has coils like a snake and is all auspicious.
·         Worship of Lord Narayana in a sila is more pleasing to Lord Narayana Himself than to His own deity in a temple.
·         By worshipping a salagram sila one benefit is equal to one agni hotra sacrifice and giving the entire world in charity.
·         If one serves a salagram sila he gets mukti even  without giving any charity, doing any sacrifices study of the Vedas or going to tirthas.
·         In Kali yuga if a person worships a sila with faith , love, flowers, kirtan, and prayers, he will eternally enjoy  sublime spiritual happiness.
·         Any pious activity done within a 24 mile radius is multiplied a million times.
·         Anyone who dies within 2 miles of where a sila is worshipped goes back to Vaikuntha.
·         Even if a lusty person or one who carelessly worships a salagram sila, he will get mukti.
·         The results of fruitive activity can be calculated, but by the worship of a salgram sila the benefits are Unlimited.

About Salagrama in Indian Telugu Language

సాలగ్రామంసాక్షత్ విష్ణుస్వరూపం. దీనిని అభిషేకించిన పుణ్యజలాన్ని ప్రోక్షించుకుంటే సర్వపాపాలు నశిస్తాయి. సర్వరోగాలు నశించి, సకల సంపదలు లభిస్తాయి. సర్వ శుభాలు కలిగి మోక్షప్రాప్తి  కలుగుతుందని ఋషివాక్కు. 
విష్ణుభగవానుడు సాలగ్రామంఅనే రాయి రుపాన్ని ధరించడం వెనుక అనేక కధలున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది బృంద కథ. కాలనేమికి జన్మించిన బృంద జలంధరుడు అనే రాక్షసుడిని పెళ్ళాడుతుంది. ఆమె మహాపతివ్రత. కానీ, జలంధరుడు తన రాక్షసప్రవృత్తిలో అందరిని పీడిస్తుంటాడు.అతను ఐంతవరకు వెళ్ళాడంతే, ఒకానొకప్పుడు శివుని రూపంలో వెళ్ళీ పార్వతీదేవిని మోసగించబోతాడు.అందుకు కోపగించిన పార్వతీ విష్ణువును సమీపించి బృంద పాతివ్రత్యాన్ని భంగపరచమని కోరుతుంది. బృంద పాతివ్రత్యాన్ని భంగం సకల లోకాలకు అవసరంకూడ. ఎందుకంటే ఆమెకి భంగం కలిగితేనే జలంధరుని అంతం జరుగుతుంది. సకల లోకాల క్షేమం కోరి విష్ణుభగవానుడు జలంధరుని రూపాన్ని ధరించి బృందని మోసగిస్తాడు. అనంతరం తన నిజరూపాన్ని ప్రకటిస్తాడు. జరిగిన మోసానికి నివ్వెరపోయిన బృంద విష్ణుమూర్తిని శిలగా మారతావని శపిస్తుంది. అల్ల శ్రీవిష్ణుభగవానుడు సాలగ్రామ రూపాన్ని ధరించాల్సి వచ్చిందని కథ.
సాలగ్రామ శిలలు గండకీనదిలో లభిస్తుంటాయి. ఇవి ఐంత చిన్నవిగా ఉంటే అంత మంచిదని అంటారు. సాలగ్రమంపై ఉన్న చక్రాలను బట్టి వాటిని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తుంటారు.
ఓక చక్రం  ఉంటే సుదర్శ్నమని,
రిండు చక్రాలుంటే లక్ష్మీనారాయణ అని,
మూడు చక్రాలుంటే అచ్యుతుడనీ
నాలుగు చక్రాలు ఉంటే జనార్త్ధనుడు అనీ
ఐదు చక్రాలుంటే వాసుదేవుడనీ,
ఆరు చక్రాలు ఉంటే ప్రద్యుమ్నుడనీ,
ఏదు చక్రాలుంటె సంకర్షణుడు అనీ
ఎనిమిది చక్రాలుంటే పురుషోత్తముడు అనీ
తొమ్మిది చక్రలుంటే నవవ్యూహమని
పది చక్రాలుంటే దశావతారమనీ,
పదకొండు చక్రాలుంటే అనిరుద్ధుడు అని,
పన్నెండు చక్రాలుంటే ద్వాదశాత్ముడు అనీ,
పన్నెండు కంటే ఎక్కువ చక్రాలుంటే అనంతమూర్తి అని పిలుస్తుంటారు.
సాలగ్రామన్ని ఆవుపాలతోగానీ, పంచామృతంతోగానీ శుద్ధి చేసి, రుద్రాక్షధారణ చేసేతఫ్ఫూడు చేసే నియమాలతో సాలగ్రామాన్ని పూజించాలి. ఇంట్లో  పూజించే సాలగ్రామానికి నిత్ర్యనైవేద్యం సమర్పించాలి. క్టుంబసభ్యులు తప్ప, మిగతావాళ్ళకి సలగ్రామన్ని చుపించకూడదు. సాలగ్రామన్ని స్త్రీలు తాకరాదన్న నియమం ఉంది. 
సాలగ్రామం ఉన్న ప్రదేసంలో స్నానం చేసినా, దానం చేసినా కాశీక్షేత్రంలో చెసిన స్నాన దానాల కంటే నూరురెట్లు ఫలితం కలుగుతుందనేది ర్షివాక్కు. సాలగ్రామ శిలకు షోడశోపచార పూజ చెస్తే అన్నీ కల్పాంతాల వరకు వైకుంఠంలో నివసించే భాగ్యం కలుగుతుంది. సాలగ్రామ పూజ చేస్తే శివకేశవులను పూచించిన ఫలితం కలుగుతుంది. మంత్రాలేమి తెలియక పోయినప్పటికీ భక్తి విశ్వాసాలతో సాలగ్రామం పూజను చెస్తే అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. స్ర్వపాపహరం చేసేది, సర్వకష్టాలనుంచి రక్షించేది సాలగ్రామం.

Salagram in Indian Tamil Language

சாலிகிராமம்
              கல்லில் கலைவண்ணம் கண்டான் மனிதன். இயற்கையும் இறைவனை கல்லினுள் காட்டியது, அதுதான் சாலிகிரம். எனும் அற்புதமான-,
அதிசயமான கல். நாற்புறமும் பனி படர்ந்த, கடல் காணாத, பழமையை இன்னும் மறக்காத நேப்பாளத்தின், முக்திநாத எனப்படும் இடத்தில் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் ஓடும் கண்டகி  எனும் நதியில் உருவாகிஉலகை வியப்பில் ஆழ்த்தும் கல் சாலிகிராம்.
சாலிகிரம் என்பது திருமாலின் சின்னமாகும்.  இது படிமக் கற்களாகக்  கிடைக்கிறது. சாலிகிரம் கற்களில் வட்ட நீள் வட்ட வடிவங்கள் காணப்படும்.  திருமால் வழிபாட்டில் மிக முக்கியமானது  சாலிகிரம். சாலிகிரம் சமயங்களைக் கடந்தும் வழிபடப்படுகின்றது. உலகம் முழுவதிலும் நன்கு அறியப்பட்ட சாலிகிரம் மிகத் தொன்மையான காலம் தொட்டே,முதல் வழிப்படாக இருந்து வருகிறது.கோயில்களிலும்,
மடங்களிலும் வீடுகளிலும் சாலிகிரமை வைத்து வழிப்படுகிறார்கள். அது மட்டுமல்லாது கலியாணம் போன்ற பல்வேறு வீட்டு விழாக்களிலும்
பூசைகளிலும்  சாலிகிரமை வைத்து வழிபடுகிறார்கள்.நீத்தார் கடன்களில் கூட சாலிகிரம் வைத்து வழிபடப்படுகிறது.
108 வைணவத் தலங்களிலும் சாலிக் கிராம் பூஜிக்கப்படுகிறது என்ற தகவலும் உண்டு. ஆலயங்களில் மட்டுமின்றி இல்லங்களிலும் வழிப்பாடுகளும், பூஜைகளும் நடைபெறுகிறது. இல்லங்களில் நடைபெறும் புதுமனை புகுதல், வாஸ்து பூஜைநவகிரக பூஜைபோன்ற விஷேசங்களிலும் சாலிகிரம் கற்கள் இடம் பெற்று வருகிறது. பத்து அவதாரங்களை உருவாக்கி, வடிவமைத்து பூஜைகளும் நடைபெறுகிறது
பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த நிகழ்வுகள் நடந்து வருகிறது. இமயமலை சாரலிலிருந்து சிதறி வரும் கற்கள்  இந்த கண்டகி நதியில் உறைந்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்கிறது. இந்த சாலி கிராம் கற்களுக்கு தனித் தன்மை இருப்தாக நம்பப்டுகிறது காரணம் இவைகள் சுதர்ஸ்சன சக்கரப் பதிவை கொண்டு இருப்பதால் வஷ்ணுவின் அம்சமாக பெறுகிறது.பொதுவாக இந்த சாலிக் கிராம் கற்கள் கருமை நிறத்தில் காணப்பட்டாலும், பல வண்ணங்களில் காணப்படுகிறது. சிகப்பு, நீலம், பச்சை, மஞ்சள், பொன் நிறங்களிலும் காணக் கிடக்கிறது. இதில் மஞ்சள், பொன் நிறசாலிக் கிராம் கற்கள் அற்புத சக்தி வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இம்மாதிரி சாலிகிராம் கற்கள் சிறந்த ஆரோக்கியம், பொருளாதாரத்தை கொண்டு வருகிறது என்பத ஐதீகம்.
சாக்கிராம் பல்வேறு வடிவங்களில், பல்வேறு கோணங்களிலும் காணக்கிடைக்கிறது.. விஷ்ணுவின் அவதாரங்களில் நரசிம்ம, கூர்ம வடிவங்களும் கூட கிடைத்து இருப்பததாக கூறப்படுகிறது. வைணவர்கள் சாலிக் கிரமத்தினை கல்லாக காண்பதில்லை. விஷ்ணுவின் அவதாரமாக,
தெய்வமாக  காண்பதால் அவர்கள் சிரத்தையான எண்ணத்தோடு பூஜிக்கிறார்கள்.. உடல்  தூய்மைஉள்ளத் தூய்மையுடன், ஆத்மார்த்த சுத்தியுடன் பூசை செய்கிறார்கள்.
கலியுகத்திலே திருமால் துளசிச் செடியிலும் சாலிகிரம் கல்லிலும் இருந்து பக்தர்களுக்கு அருள்புரிகிறார் என்பது நம்பிக்கை. துளசிச் செடியைப்
 பலரும் வீட்டில் வைத்துப் பேணி வணங்கி வழிப்படுவது போல சாலிகிரமும் பலரால் வைத்து வழிபடப் படுகிறது. சைவ சமயத்தாரின் இலிங்க வழிபாட்டைப் போன்றதே வைணவரின் சாலிகிரம வழிப்பாடு என்பது வைணவரின் நம்பிக்கை.
சாலிகிரமக் கற்கள் இயற்கையாகக் கிடைப்பவை. இவை மனிதரால் செதுக்கப்படுவதில்லை. சிற்பமாக வடிக்கப் படுவதில்லை. இயற்கை
விருப்பப்படும் முறையில் வழிபடலாம். பூசைகள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. சாலிகிரம வழிபாட்டிற்குப் பூசாரிகள்
தேவை இல்லை; வழிகாட்ட யாரும் இருக்கவும் வேண்டியதில்லை. தாமே தமது வழிப்படி வழிபாடு செய்யலாம் என்பது எளியோரையும் சாலிகிரம வழிபாட்டின்பால் ஈர்ப்பதன் காரணமாகும். அதனாலேயே இது வெளிநாட்டாராலும் சமயம் கடந்தும் வழிபடப்படுகின்றது. சாலிகிரம வழிப்பாட்டில் முதன்மையானது அபிசேகம் ஆகும். தூய நீரில் சாலிகிரமத்தை அபிசேகம் செய்வதும், பால், தயிர், நெய்  போன்ற பசு தரும் பயன்களால் அபிசேகம்செய்வதும், புண்ணிய நதிகளில் இருந்து  கொண்டு வந்த நீரினால் அபிசேகம் செய்வதும் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. தொடர்ந்த  அபிசேக வழிபாட்டால் இல்லத்தில் எல்லா மங்கலமும் கூடும் என்பதும், பிணிகள்  தீரும் என்பதும் ஐதீகமாகும். சாலிகிரமக் கற்கள் இமயமலையில் இருந்து ஓடிவரும் கண்டகி நதியில் மட்டுமே  கிடைக்கும். இந்த நதி நேப்பாளப் பகுதியில் இருக்கிறது. சாலிகிரமக் கற்கள் கிடைப்பதாலேயே இதற்கு சாலிகிரமி என்ற பெயரும் உள்ளது.
 
இந்நதி முக்கியமான புண்ணிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இதற்கு நாராயணி, இரண்யாவது என்ற பெயர்களும் உண்டு. மகாபாரதத்தில் இந்நதியின் புனிதம் விளக்கப்படுகிறது. மிகத் தொன்மையான இந்நதி பல ஆயிரம் வருடங்களாகப் போற்றப்படுகிறது. புராணங்களில் இந்நதி சிறப்பிடம் பெற்ற புண்ணிய நதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரிஷிகளும், முனிவர்களும், சித்தர்களும், ஞானிகளும் திருநீராடிய நதி சாலிகிரமி என்கிற  கண்டகி நதியாகும்.

Buy Now

Buy Now

Click the Below Button to Purchase this Divine Product :

To Purchase

To Purchase Click the Buy now with PayUmoney button.

Enter Product Price, Your name, address with pincode, product code, product price, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

Your Divine Product will be despatched within 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Follow by Email

Total Pageviews

Google+ Followers

Followers

Purchase Instructions

Indian Customers who are interested to purchase our products through PayUmoney :-


Click the Buy now with PayUmoney button.

Type Product Price, Your name, address with pincode, product code, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and enter the total amount and follow the instructions above. Your product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Indian Customers who are interested to purchase our products through Net Banking :

Our Banks Details :
State Bank of India
Account Holder Name : V. Srihari,
Account Number : 30127268269,
Branch : Chennai West Mambalam,
IFSC.Code : SBIN0001683.

Lakshmi Vilas Bank
Account Holder Name : V. Premkumar,
Account Number : 0440301000001628,
Branch : Chennai T.Nagar,
IFSC. Code : LAVB0000440.

Overseas Customers who are interested to purchase our products through Paypal :

Please Note : Silver, Gemstone Products cannot be despatched outside India.

Convert the Product price + Postage Rs.1400/- Extra from Indian Rupees to US Dollars using the indian rupee convertor on the top right corner of this website and get the price in US Dollars.

For Example the product price is Rs.250/- enter Rs. 250 + Rs.1400/- Postage = Total Rs. 1650/- in the convert slot where 1 is displayed and find the equivalent convertion of US Dollars for Rs.1650/-

Let’s assume that the equivalent of Rs.250/- + Rs. 1400/- Postage = Total Rs. 1650/- is 28.23 Dollars then click the paypal buynow button and enter 28.23 dollars in item price slot and click update.

Now go to the choose the way to pay and complete the procedure… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and convert the total value to US Dollars and follow the instructions above.

After Purchasing through Paypal / PayUmoney / Transferring the amount through Net Banking :

Call / SMS / Whatsapp Mobile +919840259871 or Call Landline +914424837505 and give your name, address with pincode, phone number and the product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.